Inhoudsopgave:

Organisatiestructuur

De organisatie van de Kerk van de Nazarener en haar bestuursvorm is gericht op de Heilige Geest, die rust op de vergadering; de vergadering als een heilig organisme dat kan luisteren en spreken, kan willen en voelen en handelen. Predikanten en leden van de kerkenraad zijn jaarlijks verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. Dat betekent dat de Kerk van de Nazarener geen episcopaal geleide kerk is, waar bisschoppen van bovenaf besturen en leiden. Evenmin is de kerk een congregationalistisch geleide kerk d.w.z. een kerk die autonoom is en bestuurd wordt door een gekozen kerkenraad die geen verantwoording aan de gemeente verplicht is.

De Kerk van de Nazarener heeft een representatieve democratische bestuursvorm die het de Heilige Geest mogelijk maakt de vergadering te maken tot een levend organisme, dat denkt en overweegt en besluit al zoekende naar de weg die de Geest wil gaan. In de praktijk betekent dit, dat er in de verschillende vergaderingen van de georganiseerde groepen die aanwezig zijn, altijd afgevaardigden aanwezig zullen zijn.

Voor de Algemene vergadering, die eens in de vier jaar gehouden wordt, geldt dat naast leden van deze vergadering (ex officio), er een aantal leden van de kerk zal worden gekozen tijdens de landelijke districtsvergaderingen, die als afgevaardigden naar deze vergadering zullen gaan. 

Landelijke bestuur

Als landelijk bestuur worden door de jaarlijkse districtsvergadering leden gekozen voor een termijn van vier jaar. Dit bestuur heet de DistrictsAdviesRaad. In principe bestaat deze voor 50% uit predikanten en 50% uit leden.

Het bestuur van de Kerk van de Nazarener is een representatieve bestuursvorm en vermijdt op deze wijze de uitersten van een episcopale bestuursvorm (de bisschop heeft het laatste woord) enerzijds en van een onbeperkt congregationalisme (de plaatselijke gemeente heeft het laatste woord) anderzijds. 

De leken en de geestelijken hebben een gelijkwaardig gezag in de beraadslagende en wetgevende eenheden van de kerk zodat er een wenselijke en effectieve balans in bevoegdheden is. Wij zien dat niet alleen als een mogelijkheid voor participatie en dienst in de kerk, maar ook als een verplichting van de kant van zowel de leken als de geestelijken.

Organogram

Het organogram dat u hier aantreft is vooral bedoeld om de plaats van het district en de daaraan verbonden raden en activiteiten aan te geven in het grotere geheel van de Kerk van de Nazarener. Zowel op wereldwijd als op plaatselijk niveau zou het organogram nog aanzienlijk uitgebreid kunnen worden, maar gezien het doel en de overzichtelijkheid is dat niet gedaan.  

Plaatselijke gemeenten

In Nederland zijn de plaatselijke gemeenten zelfstandig, maar niet autonoom. De landelijke voorzitter, in kerkjargon Districtssuperintendent genoemd, kan bijvoorbeeld niet “ingaan tegen het onafhankelijke besluit van een volledig georganiseerde kerk.”  Maar hij moet wel geraadpleegd worden bij het zoeken naar een predikant, en moet ook zijn toestemming geven.  Ook zal “iedere kerk het recht genieten om zijn eigen predikant te kiezen, daarbij slechts afhankelijk van de goedkeuring welke door de Algemene Vergadering is ingesteld. Iedere kerk zal ook afgevaardigden naar de verschillende vergaderingen kiezen, haar eigen financiën beheren en zorg dragen voor alle andere zaken die te maken hebben met het leven en werken van die plaatselijke kerk.” 

Tegelijkertijd draagt iedere gemeente bij aan het landelijk werk door middel van een districtsbijdrage, aan onderwijs door een bijdrage voor onze theologie opleiding (EuNC – European Nazarene College) enz. Zie hier het samenspel van plaatselijk en district in de praktijk.

Landelijk voorzitter

Nederland is voor de internationale kerk een District en elk district heeft een landelijk voorzitter, Districtssuperintendent genaamd. Volgens het handboek heeft hij of zij een “toezichthoudende rol” en zal hij de plaatselijke kerk aanvullen en assisteren bij de vervulling van haar zending en bereiken van haar doelen. De superintendenten zullen het moreel opbouwen, zorgen voor motivatie, hulp bieden op het gebied van bestuur en methodes, en initiatieven nemen tot en het aanmoedigen van het stichten van nieuwe kerken en preekpunten.” 

Districtsvergadering

Eén keer per jaar wordt binnen de kerken in Nederland een zgn. ‘Districtsvergadering’ georganiseerd. Vanuit de lokale gemeenten worden afgevaardigden gekozen die voorstellen kunnen doen en/of daarover stemmen, de landelijke financiën regelen en verslagen aannemen van de diverse raden.

Wereldwijd

Nederland maakt als district deel uit van de Regio Eurasia, die landen omvat van Ierland tot Oekraïne/India en Denemarken tot Italië/Spanje. Wereldwijd is er een bestuur van zes Algemene Superintendenten die samen een bestuur vormen. Meer informatie hierover is hier te vinden. Eén maal per vier jaar wordt een wereldwijde vergadering (General Assembly) gehouden waarbij alle Districten afgevaardigden sturen die kunnen stemmen over voorstellen en verslagen van diverse raden en organen