ANBI Informatie Kerk van de Nazarener - Nederlands District

A.  Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener, Nederlands District

RSIN/Fiscaal nummer: 807519285

Website: www.kvdn.nl 

E-mail: secretariaat@kvdn.nl

Adres: Zijlweg 218, 2015 CK  Haarlem

De Kerk van de Nazarener, Nederlands District, is een kerkgenootschap dat onderdeel uitmaakt van de internationale Church of the Nazarene. De kerkorde van de Kerk van de Nazarener  bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de lokale gemeenten  en andere onderdelen van het kerkgenootschap. 

De Kerk van de Nazarener, Nederlands District, heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

 

B. Samenstelling bestuur

Als landelijk bestuur worden door de jaarlijkse districtsvergadering leden gekozen voor een termijn van vier jaar. Dit bestuur heet de DistrictsAdviesRaad. De DistrictsAdviesRaad staat onder voorzitterschap van de Districtssuperintendent, de landelijke leider van de kerk in Nederland, die ex officio lid is van de Raad. Naast de voorzitter bestaat de Raad in principe voor 50% uit predikanten en 50% uit leden. De DistrictsAdviesRaad telt momenteel drie predikanten en drie overige leden van de kerk.

C. Doelstelling en visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener...

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

 

D. Beleidsplan

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door...

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed  te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de  gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

 

E. Beloningsbeleid

Leden van het landelijk bestuur, de DistrictsAdviesRaad, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De districts-superintendent, de landelijke leider van de kerk, heeft een 70% dienstverband met de landelijke kerk en is daarnaast voor 30% predikant in een plaatselijke gemeente.  De districtssuperintendent ontvangt geen specifieke beloning voor zijn werkzaamheden in de DistrictsAdviesRaad.

 

F. Verslag activiteiten

Kortheidshalve verwijzen we hiervoor naar het jaarverslag van de secretaris van het landelijk bestuur, de DistrictsAdviesRaad, zoals te vinden in het PDF. Gehaald uit het  jaarboek van de Districtsvergadering 2020. Zie DARJaarverslag.pdf

G. Voorgenomen bestedingen

De voorgenomen bestedingen zijn weergegeven in de begroting voor 2020.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de verwachte ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagkaar.  De kolom werkelijk geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in genoemd kalenderjaar.

Baten en Lasten District

 
 

Begroting

 Werkelijk 

 Werkelijk 

 

2019

2019

2018

BATEN

     
 

 

 

 

 Bijdragen

 € 895.438

 € 926.065

 € 882.619

 Opbrengsten uit bezittingen

 € 252

 €140

 € 318

 Subsidies en overige bijdragen van derden 

 € 16.085

 € 36.482

 € 39.507

Totaal baten 

 € 911.775

 € 962.686

 € 922.444

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (landelijke werkers) 

 € 54.971

 € 57.346

 € 50.679

 Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk

 € 184.653

 € 197.296

 € 191.397

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 € 203.214

 € 214.600

 € 187.643

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 

 € 280.428

 € 161.989

 € 143.578

 Salarissen (landelijk ondersteuning e.d.)

 € 189.680

 € 187.076

 € 185.749

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 € 66.919

 € 73.929

 € 89.129

 Lasten overige eigendommen en inventarissen 

 € 42.308

 € 71.572

 € 42.165

Totaal lasten 

 € 1.022.173

 € 963.808

 € 890.341

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €  -110.398

 € -1.122

 € 32.103

De Kerk van de Nazarener, Nederlands District, kent twee werkstichtingen, te weten de Exploitatie Stichting Kerk van de Nazarener en de Stichting Dowie-Helen SwarthFonds. Inkomsten en uitgaven van beide werkstichtingen zijn verwerkt in de bovengenoemde cijfers.

 

 

 

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken

Laatste Tweets