Verklaring ANBI gegevens over 2023
Kerk van de Nazarener Emmaus-gemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Rotterdam – Emmaüs 
Telefoonnummer (facultatief): 06 37 38 48 80
RSIN/Fiscaal nummer: 824150545
KvK-nummer: 75779927
Website adres: www.kvdn.nl/#rotterdam-emmaus
E-mail: Ilidiane555@gmail.com
Adres: Carnissesingel 240, 3084 NA Rotterdam

 

B. Doelstelling en visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener…

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

C. Beleidsplan – Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door…

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed  te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de  gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

D. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de Emmaüsgemeente telt de kerkenraad 12 leden, die gekozen worden door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

E. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Emmaüsgemeente van de Kerk van de Nazarener sluit aan bij het beleidsplan van de landelijke kerk zoals hiervoor is opgenomen en is gebaseerd op de kernwaarden van de gemeente:

 • Leven vanuit geloof en genade
 • Zorg voor elkaar
 • Het stimuleren van groei in persoonlijk leven
 • Het ontwikkelen van door God gegeven talenten
 • Samenwerken aan en in doelgericht en dienend leiderschap

F. Onze visie

Als gemeente willen we groeien in openheid en eenheid, in vieren, delen en helen, o.a. door:

 • huiskerken toe te rusten om iedereen het gevoel te geven thuis te komen, welkom te zijn, zichzelf te zijn en te mogen groeien.
 • stimuleren van en begeleiden van vrijwilligerswerk, van mensen met een passie.
 • activiteiten te stimuleren met een samenbindend karakter voor verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, jonge gezinnen, singles, etc.).
 • overkoepelende activiteiten te stimuleren om verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden (ouderen, jongeren, etc.).

Oog hebben voor onze naaste in nood en daaraan praktisch de helpende hand bieden. O.a. via:

 • het stimuleren van vrijwilligers, waarbij mensen aan kunnen geven welke gaven en talenten zij in kunnen zetten en zodoende hun licht kunnen laten stralen naar buiten toe.
 • Indien de financiële basis van de gemeente dat toelaat: transitie naar een ander gebouw n een ander deel van de stad om mensen van vandaag te ontmoeten: jongeren en ouderen, gezinnen en singles, zondag en door de week.

G. Beloningsbeleid

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is voorzitter van de kerkenraad maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning.

H. Verslag Activiteiten

De gemeente komt wekelijks bij elkaar voor de eredienst (op zondag) voor gebed en bijbelstudie. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van doelgroepen, zoals jeugd en de zondagsschool.

I. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder J. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

J. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Dit overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

ANBI Emmaus-gemeente

     
   

 werkelijk 2023

 begroot 2023

 werkelijk 2022

 

BATEN

     

A

 Bijdragen gemeenteleden

85.298

72.430

72.875

B

 Opbrengsten uit gebruik kerkgebouw

0

0

0

C

 Overige bijdragen van derden en vrijval

0

0

0

 

Totaal baten

85.298

72.430

72.875

         
 

LASTEN

     

D

 Pastoraat (predikant , pastoraat, kerkelijk werker)

45.202

43.139

43.139

E

 Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk

5.613

520

520

F

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

8.855

10.188

5.356

G

 Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

13.078

10.586

10.586

H

 Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

I

 Lasten beheer en administratie, bankkosten, rente

643

125

125

J

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

0

0

 

Totaal lasten

73.390

64.558

59.726

         
 

Resultaat (baten – lasten)

11.907

7.872

13.149

Pastor José Goncalves da Veiga , voorzitter van de kerkenraad van de Kerk van de Nazarener te Rotterdam, verklaart dat de gegevens over 2023 met betrekking tot de voorwaarden voor ANBI correct zijn opgesteld op basis van de benodigde informatie uit de financiële verslaglegging over 2022 en zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

Rotterdam, …. februari 2024

Ds. José Goncalves da Veiga