Wij geloven

De Kerk van de Nazarener is een gemeenschap van Christenen. Zij gelooft dat iedereen het evangelie mag horen en dat de gelovigen één mogen worden met de Heilige Geest. Zodat de vrucht van de Geest liefde, kracht en vrede aan de mens brengt wat leidt tot een heilig en volkomen bestaan.

De kerk heeft haar specifieke roeping, toch voelt zij zich één met allen die de naam van dezelfde Heer aanroepen.

Wat er ook in onze moderne tijd verandert, de behoefte van de mens naar bevrijding en vernieuwing enerzijds en de genade anderzijds, zijn tot op vandaag onveranderlijke grootheden. De Kerk van de Nazarener staat met haar boodschap en haar verlossingsleer midden in deze tijd. Het theologisch denken heeft voor velen een nieuwe dimensie gekregen, die als een bevrijdende ontdekking wordt ervaren.

 

De Wesleyaanse opwekking redde Engeland in de achttiende eeuw van de revolutie. Dit bewees opnieuw dat God bij machte is om de zonden van de mensen te vergeven en om hun harten te reinigen van zelfzucht, de wortel van alle kwaad.

De nadruk viel bij John Wesley (1703-1791) op de oorzaak van de zonden.

Hij leerde dat God in zijn omzien naar een verloren mensheid, de grondoorzaak wil wegnemen door het geloof in Jezus Christus en, in plaats van de ingewortelde zelfzucht, zuivere liefde in het hart wil uitstorten door de Heilige Geest.

De Wesleyaanse geloofstraditie is een optimistische traditie in de ervaring van de christelijke navolging verkregen leer. De traditie is een evangelische variant binnen het protestantisme.

De leer die de Kerk van de Nazarener en andere Wesleyaanse kerkgenootschappen onderscheidt van de meeste andere christelijke kerkgenootschappen is die van volkomen heiligmaking. Nazareners geloven dat God christenen roept om een geheiligd leven te leven, gemarkeerd door een daad van God die het hart reinigt van de erfzonde en het hart vult met liefde voor God en mens. Deze ervaring wordt gekenmerkt door de volledige toewijding om Gods wil te doen en wordt gevolgd door een leven waarin het zoeken naar het dienen van God door het dienen van anderen centraal staat. Net als wedergeboorte is ook volkomen heiligmaking een daad van God's genade. Onze voortdurende dienstbaarheid aan God is een daad van liefde, waarmee we onze waardering tonen voor de genade die ons gegeven is door de dood van Jezus Christus aan het kruis.

Nazareners zijn meelevende mensen! We geloven dat je door God bij elkaar bent geplaatst om elkaar te dienen. In het artikel ‘De Basis’ kun je lezen over John Wesley en de Wesleyaanse geloofstraditie. Wij zijn de grootse kerkgenootschap binnen deze traditie.

Kort samengevat is de Wesleyaanse traditie in acht punten samen te vatten:

  • We geloven in één God: Vader, Zoon en Heilige Geest;
  • We geloven dat het Oude en het Nieuwe Testament volledig geïnspireerd geschreven en aan ons gegeven zijn, en alle waarheden bevat voor het geloof en een christelijke levenswijze;
  • We geloven dat de mens gebroken en in zonde geboren wordt en daarom uit zichzelf geneigd is verkeerd te doen;
  • We geloven dat de mens die volhardt in het verkeerde te doen voor eeuwig verloren zal gaan;
  • We geloven dat, alleen door de dood en opstanding van Jezus, er voor iedereen bevrijding van de macht van de zonde is, en dat iedereen die gelooft en zich bekeert gered zal worden;
  • We geloven dat ieder mens die door Jezus gered is, volledig geheiligd moet worden;
  • We geloven dat de Helige Geest getuige is van ieders redding door Jezus en van iedere heiligmaking;
  • We geloven dat Jezus eens weer terug zal komen om alle doden op te wekken en om iedereen te oordelen.

Het dienen van elkaar proberen we op verschillende terreinen te vervullen. Als eerste door de diensten van de leden naar hun lokale kerkelijke gemeenschap. Ten tweede door donaties naar ons eigen ‘Nazarener Wereldzorg Fonds’. Dit fonds wordt gebruikt om hulp te verlenen aan mensen over de hele wereld, die bijvoorbeeld door een ramp zwaar getroffen zijn. Zo hebben we in de afgelopen jaren heel wat mogen betekenen in oorlogs- en hongersnoodgebieden van Rwanda en Zaïre, medische zorgopleidingen in India, bij weeskinderen in Guatemala en bij het bouwen van huizen en kerken in het dal van de Ohio River. 

Daarnaast hebben we ook enkele Werk & Getuigenisteams, die scholen, kerken en klinieken bouwen en op die manier andere mensen bekend willen maken met de boodschap van het evangelie. Daarbij worden we geholpen door de Nazareners die betrokken zijn bij het maken van satelliet-, internet- en radio-uitzendingen in 43 verschillende talen. Deze programma’s willen mensen onderwijzen in hun geloof in Christus Jezus en informeert leden en andere geïnteresseerden over actuele en interessante gebeurtenissen binnen de kerk.

 

Geloofsartikelen van de Kerk van de Nazarener

1. De Drieënige God

...één eeuwig bestaande, oneindige God, drie-enig in diepste wezen, geopenbaard als Vader, Zoon, en Heilige Geest.

2. Jezus Christus

…van eeuwigheid één met de Vader; door de Heilige Geest mens geworden en geboren uit de maagd Maria; Hij stierf voor onze zonden en stond op uit de dood.

3. De Heilige Geest

…voortdurend aanwezig en bezig de wereld van zonde te overtuigen, de boetvaardigen wedergeboren te doen worden, en de gelovigen te heiligen en te leiden in alle waarheid.

4. De Heilige Schriften

…de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament, die door goddelijke inspiratie gegeven zijn en onfeilbaar Gods wil openbaren voor onze verlossing.

5. Zonde, Erfzonde en daadwerkelijke zonde

… erfzonde is de ontaarding van de natuur van alle afstammelingen van Adam; daadwerkelijke of persoonlijke zonde is een bewuste schending van een bekende wet van God.

6. Verzoening

…de enige grond van verlossing door het vergoten bloed van Jezus Christus en zijn dood aan het kruis.

7. Voorafgaande Genade

…van God zodat allen, die het goede wensen en zich van de zonde tot de gerechtigheid keren vergeving van zonden ontvangen.

8. Bekering

…een oprechte en grondige gemoedsverandering met betrekking tot de zonde en een vrijwillig opgeven van de zonde.

9. Rechtvaardiging, Wedergeboorte en Adoptie

…volkomen vergiffenis van alle schuld en volledige kwijtschelding van de straf voor bedreven zonden, een nieuw geestelijk leven, en Gods aanneming van de gelovige als zijn kind.

10. Volkomen Heiligmaking

…volgend op de wedergeboorte; de doop met de Heilige Geest, die resulteert in een hart dat gereinigd is van zonde, de inwonende tegenwoordigheid van de Heilige Geest, en groei in genade.

11. De Kerk

…het Lichaam van Christus, dat Jezus belijdt als Heer, bijeengeroepen door de Heilige Geest om het verlossende werk van Christus voort te zetten.

12. De Doop

… een sacrament dat het aanvaarden van de weldaden van de verzoening door Jezus Christus symboliseert en aan de gelovigen wordt voltrokken.

13. Het Heilig Avondmaal

…een sacrament ter herinnering aan de offerdood van Jezus Chris¬tus en om die te verkondigen.

14. Goddelijke Genezing

…de Bijbelse leer van Goddelijke genezing waarbij wij aandringen op het bidden in geloof. Wij geloven ook dat God geneest door middel van de medische wetenschap.

15. De Wederkomst van Christus

…Jezus Christus zal wederkomen. Zij die in Hem blijven zullen opgenomen worden om de Heer tegemoet te gaan en voor altijd bij Hem te zijn.

16. Opstanding, Oordeel en Eeuwige Bestemming

…de opstanding der doden en het verschijnen van ieder mens voor God om zijn oordeel te ontvangen; voor de boetvaardigen het eeuwige leven en voor de onboetvaardigen een eeuwig lijden.

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken